1r mercat Nova Oportunitat

L’Associació Veïnal Templers-Escorxador està preparant la celebració d’un mercat per donar una nova oportunitat a moltes de les coses que tenim a casa i no utilitzem.

Dissabte 13 d’abril 2024, de 10 a 14 hores

Plaça Esteve Cuitó (Escorxador)

Dirigit a particulars que vulguin donar sortida a productes que ja no s’utilitzen, podent vendre’ls a preus assequibles, o intercanviar-los per altres productes.

Es presenta com una iniciativa social alhora que pretén dinamitzar la vida del barri. Té l’objectiu de donar una nova vida als objectes, per tal de practicar les 3R: REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR, així com promoure el consum responsable.

Els productes poden ser de segona ma, d’artesania o de reciclatge.

Els/les paradistes únicament podran ser particulars.

Els articles hauran d’estar en bon estat, l’organització es reserva el dret a retirar els productes malmesos o deteriorats.

Cada paradista podrà disposar d’un espai de 2 metres lineals on col·locar una taula, que pot ser pròpia o cedida per AVVTE.

L’adjudicació d’espai es farà per rigorós ordre d’inscripció, tot i que prevaldrà les persones sòcies sobre les no sòcies.

La inscripció es farà mitjançant el formulari adjunt, essent tots els camps obligatoris. L’AVVTE respondrà admetent la inscripció, no admetent-la i per quines causes, o restant en reserva per haver assolit el límit de taules i/o espai.

El dia de celebració del mercat, les persones seleccionades podran ocupar el seu espai corresponent entre les 9.00 i les 10.00 h. Aquestes hauran de portar el DNI i el full de confirmació d’inscripció que qualsevol membre de l’Organització els hi podrà demanar quan ho consideri necessari. Les places no ocupades a les 10 hores, podran ser adjudicades a les persones que estiguin en reserva.

Queda totalment prohibit l’exposició i venda de productes de menjar i beure, així com animals, vius o morts.

Cada participant és responsable dels seus objectes, del transport i de la col·locació, com també de la seva recollida una vegada finalitzat el mercat. És imprescindible respectar el límits marcats per a cada parada. L’Associació no es farà responsable en cas de robatori, pèrdua o trencament dels objectes exposats a les parades.

El tancament del mercat serà a les 14 hores. Havent de procedir al desmuntatge i recollida en els 30 minuts següents. L’espai utilitzat per cada parada s’ha de deixar net i sense residus, que s’hauran de dipositar en els contenidors corresponents situats a la via pública.

El fet de causar danys en el domini públic o a les instal·lacions i infraestructures municipals afectades a aquest servei públic, comportarà també el deure de la persona responsable de rescabalar-los econòmicament o de restaurar-los a l’estat anterior de la realització del Mercat, responent davant l’ajuntament pels danys causats

L’AVVTE es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses o per altres motius que així ho exigeixin.

La inscripció al mercat implica l’acceptació i compliment d’aquestes normes i de les indicacions que pugui establir l’organització durant la jornada. Contactar a aavtecm@gmail.com

Desplaça cap amunt